You are here

Publikacija “STARENJE U GRADOVIMA – izazovi savremenog društva” predstavlja rezultate istraživanja koje je realizovano 2017. godine u partnerstvu Crvenog krsta Srbije i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA). Istraživanje je nastalo kao izraz potrebe da se razume, shvati i poboljša kvalitet života starijih žena i muškaraca koji žive u urbanim sredinama na teritoriji Republike Srbije. Ujedno, ono predstavlja i zalaganje da se definišu zajedničke barijere problemi i izazovi sa kojima se starije osobe suočavaju. Sa druge strane istraživanje svakako predstavlja potrebu da se podstakne dijalog i akcije usmerene na definisanje starosno osetljivih urbanih zajednica i da, u tom smislu, javne politike prepoznaju potrebe ovog dela populacije. Ovakve zajednice bi svakako bile osetljive na potrebe svih generacija i svih građanki i građana.

Istraživanje predstavlja i nastavak dugogodišnje saradnje Crvenog krsta Srbije, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), kancelarije u Beogradu. Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) pored brojnih svojih ciljeva zalaže se i za poboljšanje kvaliteta života starijih širom sveta kroz različita istraživanja, koja imaju za cilj prikupljanje podataka koji značajnih sa stanovišta zagovaranja starosno osetljive javne politike. Populacioni fond Ujedinjenih nacija -kancelarija u Beogradu, u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti daje veliki doprinos u kreiranju pozitivne slike o starijim osobama, a svojom podrškom istraživanjima otvara mogućnost prikupljanja relevantnih podataka za razumevanje položaja starijih u Republici Srbiji. Prvo veliko zajedničko istraživanje sprovedeno 2015.godine pod nazivom „Dobro čuvana porodična tajna“ omogućilo je da se prikupe podaci o učestalosti i najčešćim oblicima nasilja nad starijima i da se izrade preporuke za donosioce odluka, kako bi se zaštitile starije osobe. Drugo zajedničko istraživanje sprovedeno je 2016.godine i bavilo se “Položajem starijih na selu” kojim smo pokušali da donosiocima odluka i opštoj javnosti 10 Starenje u gradovima - izazovi savremenog društva ukažemo na položaj starijih osoba koje žive na selu, kao i da pokušamo da predložimo rešenja kako bi se njihov položaj poboljšao.